3.1 Yêu cầu đối với hạt chuẩn dùng để hiệu chuẩn theo ISO21501-4:2018

Yêu cầu của hạt chuẩn dùng để hiệu chuẩn máy đếm tiểu phân quang học theo ISO 21501-4:2018 tại điểm 3.1 như sau:

3.1 hạt hiệu chuẩn

hạt hình cầu đơn phân tán với kích thước hạt trung bình được chứng nhận, ví dụ hạt cao su polystyrene (PSL), trong đó kích thước được chứng nhận có thể truy nguyên theo Hệ đơn vị quốc tế (SI), độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tương đối bằng hoặc nhỏ hơn 2,5% và chiết suất xấp xỉ 1,59 tại bước sóng 589 nm (vạch natri D)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *