6.1 Lỗi cài đặt kích thước theo ISO 21501-4:2018

6.1 Lỗi cài đặt kích thước theo ISO 21501-4:2018

MPE để cài đặt kích thước trong cỡ hạt tối thiểu có thể phát hiện được và các cỡ khác do nhà sản xuất LSAPC chỉ định là 0,10 (tương ứng với 10% cỡ hạt được chỉ định).

Việc cài đặt kích thước phải được tiến hành trước khi LSAPC được vận chuyển từ nhà sản xuất và khi lỗi cài đặt kích thước được tìm thấy không được thực hiện trong hiệu chuẩn định kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *