6.2 Hiệu suất đếm khi hiệu chuẩn của máy đếm tiểu phân quang học theo tiêu chuẩn ISO 21501-4

6.2 Hiệu suất đếm khi hiệu chuẩn của máy đếm tiểu phân quang học theo tiêu chuẩn ISO 21501-4

Hiệu suất đếm phải nằm trong khoảng 0,30 đến 0,70 [tương ứng với (50 ± 20)%] đối với các hạt hiệu chuẩn có kích thước gần với kích thước hạt nhỏ nhất có thể phát hiện được, và nó phải nằm trong khoảng 0,90 đến 1,10 [ (100 ± 10)%] đối với các hạt hiệu chuẩn có kích thước lớn hơn từ 1,5 đến 2 lần so với kích thước hạt tối thiểu có thể phát hiện được.

Khi không có sẵn các hạt hiệu chuẩn có cùng kích thước với kích thước hạt tối thiểu có thể phát hiện được, thì các hạt có kích thước nằm trong khoảng ± 5% kích thước hạt tối thiểu có thể phát hiện được có thể được sử dụng và đường kính của các hạt hiệu chuẩn phải được báo cáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *