6.3 Độ phân giải kích thước của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 21501-4:2018

Độ phân giải kích thước phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,15 (tương ứng với 15% kích thước hạt quy định), khi nó được đánh giá bằng cách sử dụng các hạt hiệu chuẩn có kích thước trung bình được chứng nhận do nhà sản xuất quy định.

Quy trình khuyến nghị được mô tả trong 7.3. Nếu sử dụng các phương pháp khác, độ không đảm bảo của chúng phải được đánh giá và mô tả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *