6.5 Nồng độ số hạt tối đa của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4:2018

6.5 Nồng độ số hạt tối đa của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4:2018

Nhà sản xuất quy định nồng độ số hạt lớn nhất có thể đo được. Sự mất mát trùng hợp ở nồng độ số hạt lớn nhất của LSAPC phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 (10%).

CHÚ THÍCH: Xác suất xảy ra mất mát trùng hợp tăng khi nồng độ số hạt tăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *