Cần sử dụng lô nội độc tố chuẩn bắt cặp với lô LAL

Cần sử dụng lô nội độc tố chuẩn bắt cặp với lô LAL

Phép thử nội độc tố là phép thử kiểm nghiệm phản ứng enzyme. Vì vậy, mỗi lô nội độc tố chuẩn và lô thuốc thử LAL phải được nhà sản xuất thử nghiệm độ nhay và tham chiếu với nội độc tố tham chiếu theo hướng dẫn của US FDA về thẩm định phép thử kiểm tra nội độc tố.

Do mỗi lô nội độc tố chuẩn và lô LAL có định lượng và hoạt độ phản ứng khác nhau. Chính vì thế mà nhà sản xuất thường xuất bản CoA của cặp nội độc tố chuẩn và lô LAL.

Lưu ý: Có lô nội độc tố chuẩn và lô LAL không được thử nghiệm thì sẽ không ra được CoA chung. Và vì vậy kết quả kiếm giữa lô nội độc tố chuẩn và lô LAL mà không có CoA sẽ rất dễ gây ra kết quả sai.

Chúng ta cùng xem 2 CoA ở trên, đều cùng một lô nội độc tố chuẩn, nhưng 2 lô LAL khác nhau, Cách pha nước LAL vào 2 lọ nội độc tố chuẩn cũng khác nhau. Với lô LAL M4103L là thêm 6.0 mL vào lọ nội độc tố chuẩn để được nồng độ 20 EU/mL. Nhưng đối với lô LAL J2651L thì chỉ thêm 2.5 mL để được nồng độ 20 EU/mL.  

 

Liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *