Category Archives: Kiểm tra

Quy trình lấy mẫu tiểu phân không khí để phân loại cấp độ sạch

Quy trình lấy mẫu tiểu phân không khí để phân loại cấp độ sạch Thiết lập bộ máy đếm tiểu phân quang học theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bao gồm thực hiện kiểm tra số không (Zero Count – Cắm lọc Zero Count vào ống lấy mẫu của máy và tiến hành chạy […]

Dịch vụ phân loại phòng sạch theo ISO 14644-1:2015

Dịch vụ phân loại phòng sạch theo ISO 14644-1:2015 Báo cáo theo tiêu chuẩn: ISO 9001: 2000 ISO 14644-1: 2015 ISO 14644-2: 2015 ISO 14644-3:2019 FS209E EU GMP Annex 1: 2008 ISO 21501-4: 2018 JIS B9921 US FDA Aseptic Processing guidance 2004  Danh sách khách hàng tham chiếu: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo […]