Đầu dò vận tốc không khí, thẳng, vận tốc, nhiệt độ.

23.269.600