Hệ thống lấy mẫu khí vi sinh 03 đầu (iso14698)

330.000.000