Lò nhiệt độ cao, gia nhiệt mosi2, tmax 1600 ° c

677.908.000