Lò nhiệt độ cao, gia nhiệt mosi2, tmax 1650 ° c

267.036.000