Lò nhiệt độ cao, gia nhiệt sic, tmax 1550 ° c

574.420.000