Tag Archives: counting efficiency

6.2 Hiệu suất đếm khi hiệu chuẩn của máy đếm tiểu phân quang học theo tiêu chuẩn ISO 21501-4

6.2 Hiệu suất đếm khi hiệu chuẩn của máy đếm tiểu phân quang học theo tiêu chuẩn ISO 21501-4 Hiệu suất đếm phải nằm trong khoảng 0,30 đến 0,70 [tương ứng với (50 ± 20)%] đối với các hạt hiệu chuẩn có kích thước gần với kích thước hạt nhỏ nhất có thể phát hiện […]