Tag Archives: ISO

3.1 Yêu cầu đối với hạt chuẩn dùng để hiệu chuẩn theo ISO21501-4:2018

Yêu cầu của hạt chuẩn dùng để hiệu chuẩn máy đếm tiểu phân quang học theo ISO 21501-4:2018 tại điểm 3.1 như sau: 3.1 hạt hiệu chuẩn hạt hình cầu đơn phân tán với kích thước hạt trung bình được chứng nhận, ví dụ hạt cao su polystyrene (PSL), trong đó kích thước được chứng […]