Tag Archives: thử nghiệm thành thạo

Chương trình thử nghiểm thành thạo LAL 2021

  Chương trình thử nghiệm thành thạo Charles River (PTP) Đánh giá hàng quý về khả năng kiểm tra LAL Chương trình kiểm tra thành thạo Charles River (PTP) là một công cụ đảm bảo chất lượng cho những người sử dụng limulus amebocyte lysate (LAL) cung cấp các cuộc kiểm tra bảo mật hàng […]