Lò nâng đáy nhiệt độ cao, tmax 1650 ° c

1.008.084.000